SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER HOS FOXPRESS

Generelle oplysninger
Foxpress
Skt. Jørgens Engen 15
5000 Odense C
CVR nr.: 41638427
Telefon: +45 2081 9631
E-mail: info@foxpress.dk

Priser
Priser på siden er angivet både med og uden moms, det vil være klart defineret om prisen er med eller uden moms på den pågældende side.
Foxpress tager forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser, der tages samtidig forbehold for udsolgte varer.

Tilbud og indgåelse af ordre
Alle tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets dato. Enhver ændring af ordrespecifikation skal ske skriftligt, annullering kan kun accepteres, hvis ordren ikke er startet i produktionen.

Ejerskab og anvendelse af materiale
Alle opgaver som Foxpress opretter for en kunde, er ejet af Foxpress og kan ikke videregives eller anvendes uden samtykke fra Foxpress. Ved fuldførelse af opgaven og modtaget betaling med tillæg af eventuelle renter, overføres ejerskabet af produktet til kunden. Foxpress har retten til at fakturer kr. 600,- ekskl. moms per time til kunden for den tid, som er brugt på kundens opgave, medmindre andet er aftalt eller hvis der er tale om et gratis tilbud. Foxpress forbeholder sig dog retten, til at anvende det færdige produkt eller design, som en del af marketing, reklame, eller fremvisning af tidligere arbejde.  Dette gælder kun design hvor Foxpress har har skabt en væsenlig del af det færdige produkt.

Levering og eventuel forsinkelse
Ved specialfabrikation forbeholder Foxpress sig ret til 10 % over- og underlevering som følgende eksempel, ved 100 stk. må der minimum leveres 90 stk. og maksimalt 110 stk. Den aftalte leveringstid er anført i evt. ordrebekræftelsen eller per anden skriftelig aftale. Foxpress forbeholder sig retten til at forlænge den aftalte leveringstid med op til 20 dage, regnet ud fra den først givne leveringstid. Forsinkelsen giver ikke kunden ret til at tilbageholde betalingen eller at kræve erstatning for dette.

Reklamationer og mangler
Kunden er forpligtet til senest 14 dage efter modtagelsen af en leverance at foretage de nødvendige undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler. Ved eventuelle reklamation/mangler skal Foxpress kontaktes straks efter konstatering og produkterne må ej anvendes før Foxpress har set problemet. Kunden skal skriftligt reklamere til Foxpress, idet reklamationen skal indeholde en specifikation af manglen. Foxpress ansvar for mangler er begrænset til omlevering eller afhjælpning indenfor 20 dage. Kunden kan ikke kræve erstatning for sit indirekte tab som driftstab eller manglende avance som følge af mangler. Der er ikke fortrydelsesret ved køb af varer, der er fremstillet efter kundens specifikationer, eller som har fået et tydelig personligt præg.

Produktansvar
Foxpress er ikke ansvarlig for skader på produkter, som indtræder mens varen er i kundens besiddelse eller under levering fra en trejdepart. Foxpress er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller anden indirekte tab. Ved videregivelse af opgaver til en trejdepart, er Foxpress ikke ansvarlig for skader eller fejl som er forskyldt af trejdeparten.

Betaling
Betalingsfrist er angivet på kundens faktura, dog vil den være på 30 dage hvis ikke andet er angivet. Betalingen foregår via bankoverførsel hvis ikke andet er aftalt. Ved overskridelse af betalingsfristen pålægges kundens pris en rente med 1,5 % pr. påbegyndt måned hvis ikke betaling er modtaget på betalingsdatoen og hvis ikke andet er angivet. Efter opgaven er godkendt vil der blive sendt en faktura til kunde for opgaven. Hvis kunden ikke overholder betalingsfristen, forbeholder Foxpress sig retten til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted. Konstatering af mangler berettiger ikke kunden til at holde nogen del af betalingen tilbage.

Farveafvigelser
Ved tryksager kan der i sjældne tilfælde forekomme mindre farveafvigelser, på +/- 5%. og der kan ikke opkræves reklamation for dette medmindre der er tale om væsentlig farveforskel.

Forudbetaling ved større projekter
Ved større projekter vil der i nogle tilfælde skulle betales 50% af maksimumsestimatet forud, resterende beløb betales efter aftale, eller per fremsendt faktura på afsluttet arbejde.

Ansvarsfraskrivelse
Foxpress kan ikke pålægges ansvar for materiale tilsendt af kunden, det er kundens eget ansvar at sørge for at tilsendt materiale overholder lovgivningen og at kunden har ret til at bruge materialet. Foxpress kan ikke pålægges ansvar i tilfælde af indirekte tab, driftstab, følgeskader, avancetab, datatab og mistet omsætning. Kunden er selv ansvarlig for at godkende materiale, og skal gøre Foxpress opmærksom på fejl ved godkendelse af tilsendte materialer. Foxpress kan ikke pålægges ansvar for nedetid på leverede hjemmesider og webshops, som kan opstå i forbindelse med redigering, ombygning, og tilpasning. Det er kundens eget ansvar at lave backups, hvis ikke dette er blevet tilbudt af Foxpress. Foxpress kan ikke pålægges ansvar for en hjemmeside eller webshop hvis kunden har haft andre udviklere til at arbejde på projektet. Foxpress kan ikke pålægges ansvar ved faldende placeringer på søgemaskiner såsom Google ved udarbejdelse af en ny hjemmeside eller webshop samt implementeringen/lanceringen heraf hverken før, under eller efter. Foxpress kan ikke drages til ansvar i tilfælde af at hjemmesiden hackes eller der af anden art kommer uautoriserede ind på hjemmesiden. Foxpress kan ikke drages til ansvar for persondatasikkerheden ikke skulle være korrekt på den udviklede hjemmeside eller webshop, det er kundens ansvar at have styr på hvilke krav om sikkerhed der stilles til dem. I tilfælde af at Foxpress påbegynder en opgave, som det viser sig ikke kan laves, forholder Foxpress sig retten til at kunne annullere aftalen, eller den del af opgaven som ikke kan laves, og tilbagebetale det betalte, eller del af beløbet til kunden.

Klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus. Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform. Platformen findes her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@foxpress.dk